นโยบาย บริหารความเสี่ยง

 

ปัจจัยความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ได้ดำเนินการติดตามดูแล วิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง เพื่อประเมินผลการบริหารความเสี่ยงในทุกด้านให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ของบริษัท   รวมทั้งให้พนักงานได้มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและถือปฏิบัติเป็นหน้าที่ในการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง โดยมุ่งเน้นระบบงานที่เป็นมาตรฐานและใช้ดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม  และมีระบบบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยจำแนกความเสี่ยงหลักๆ ที่สำคัญเป็น 5 ด้าน ดังนี้

1.  ด้านรายได้
     บริษัทมุ่งมั่นสร้างโครงข่ายอินเทอร์เน็ตที่มั่นคงทั่วประเทศ   และมีเสถียรภาพ  เพื่อเป็นโครงข่ายที่สมบูรณ์ที่สามารถรองรับปริมาณข้อมูลจำนวนมากและมีความเร็วสูง  ประกอบกับบริษัทได้ระดมเงินทุนจำนวนมากผ่านการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน Infrastructure Fund (IFF) เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วได้ในทันที  และทำให้บริษัทเป็นผู้นำในธุรกิจ Fixed Line Broadband Internet การขยายการลงทุนในโครงข่ายอินเทอร์เน็ตดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจฐานดิจิตอล (Digital Economy) ของรัฐบาลที่มุ่งขยายโครงข่ายใยแก้วนำแสงให้เข้าถึงผู้บริโภคในระดับหมู่บ้านทั่วประเทศภายในปี 2559 และการเข้าร่วมในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เนื่องจากอินเทอร์เน็ตเป็นปัจจัยสำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพในการทำงาน  และการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรม การที่ลูกค้ามีความเชื่อมั่นในคุณภาพของบริการทำให้ทางบริษัทมีการเติบโตของจำนวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และก้าวกระโดด

2.  ด้านการเงิน
     ในปี 2558 เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวได้ช้ากว่าที่คาด  ค่าเงินบาทยังคงเคลื่อนไหวผันผวนในทิศทางที่อ่อนค่าลงตามการคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของประเทศสหรัฐอเมริกา ทำให้เกิดปัจจัยต่างๆ ซึ่งล้วนเป็นสิ่งสำคัญที่ส่งผลกระทบให้เกิดความเสี่ยงทางด้านการเงิน ซึ่งกลุ่มบริษัทได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆ

     —  บริษัทประสบผลสำเร็จในการจัดหาเงินทุนจากการขายเส้นใยแก้วนำแสงของบริษัทย่อย ให้กับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตจัสมิน เพื่อระดมทุนในการลงทุนโครงข่ายอินเทอร์เน็ตที่มั่นคงทั่วประเทศ เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการมากขึ้น และยังคง นโยบายในการจัดทำและวางแผนการดำเนินการไว้ล่วงหน้า รวมถึงการจัดหาแหล่งเงินทุนทั้งจากแหล่งภายในกลุ่มบริษัท และจากสถาบันการเงิน

—  ความเสี่ยงจากการผิดเงื่อนไขสัญญาทางการเงินหรือสัญญาทางการค้า มีการติดตามและตรวจสอบการปฎิบัติตามเงื่อนไขสัญญาทางการเงินและสัญญาทางการค้า การบริหารกระแสเงินสด การใช้เครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสม กับสภาวการณ์โดยการแปลงการจ่ายชำระหนี้สำหรับการสั่งซื้ออุปกรณ์สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นเงินบาท การพิจารณาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเข้าทำสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contracts) รวมถึงการเก็บสำรองเงินในบัญชี USD สำหรับการจ่ายชำระค่าสินค้าจากต่างประเทศ

3.  ด้านบุคลากร
     ปัจจัยสำคัญในการเติบโตและเดินไปข้างหน้าของบริษัท คือ บุคลากร ที่มีการปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป   มีการพัฒนาความรู้และขีดความสามารถทั้งในด้านเทคนิค  ด้านสินค้า ด้านบริการผ่านการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง  และบริษัทได้กำหนดวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ เป็นธรรม และโปร่งใส เพื่อการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมโดยเทียบเคียงกับธุรกิจประเภทเดียวกันอย่างสม่ำเสมอ  และเป็นการรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพและลดอัตราการเข้าออก  นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายอาชีพตามความรู้ความสามารถ

4.  ด้านการตลาดและการแข่งขัน
     ในปี 2558 สภาพการแข่งขัน และการขยายพื้นที่ให้บริการในธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของคู่แข่งเพิ่มสูงขึ้น  เนื่องจากปริมาณการใช้งานในภาคครัวเรือนเพื่อค้นหาข้อมูล  การดาวน์โหลดข้อมูล  การเล่นเกมส์   และในภาคธุรกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันรองรับการใช้งานคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องสวนทางกับเศรษฐกิจที่ชลอตัวในปีนี้ ทางบริษัทจึงขยายการลงทุนโครงข่ายอินเทอร์เน็ตที่มั่นคงทั่วประเทศเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการมากขึ้นและรักษาประสิทธิภาพของโครงข่าย  การให้บริการเพื่อตอบสนองการใช้งานของลูกค้าทั้งในเรื่องความเร็วและความเสถียรของการรับส่งข้อมูล   และบริการเสริมที่หลากหลาย  นอกจากนี้บริษัทยังมุ่งเน้นการเพิ่มกิจกรรมการตลาดด้วย  Campaign Management  และทำ Lifestyle Event Marketing  เพื่อสร้างกิจกรรมและมอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

5.  ด้านปฏิบัติการบำรุงรักษา
     ความสามารถในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตคือหนึ่งในปัจจัยหลักที่มีความสำคัญในการให้บริการแก่ลูกค้า ดังนั้นการบำรุงรักษาโครงข่าย และอุปกรณ์ให้มีเสถียรภาพจึงสำคัญที่สุดเพื่อประสิทธิภาพในการให้บริการที่ต่อเนื่อง บริษัทมีระบบการบริหารจัดการโครงข่าย (Network Management System) ควบคุมและกำหนดขั้นตอนการบำรุงรักษาโครงข่ายและอุปกรณ์ โดยเน้นการบำรุงรักษาด้าน Preventive Maintenance และมีแผนรองรับเหตุฉุกเฉินและการหยุดชะงักของระบบการให้บริการโครงข่ายและระบบสำคัญอื่นๆ ที่มีประสิทธิภาพ