3BB ตาก มอบอุปกรณ์ป้องการติดเชื้อ โครงการ 3BB ปันน้ำใจ เราคนไทย ไม่ทิ้งกัน


คุณภูมิพัฒน์ ทานุพันธ์สกุล  ผู้จัดการจังหวัด บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB จังหวัดตาก พร้อมพนักงาน ส่งมอบถุงมือยาง ตามโครงการ 3BB  ปันน้ำใจ เราคนไทย ไม่ทิ้งกัน ให้แก่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งมอบความห่วงใยให้กับพนักงานเก็บขยะและพนักงานกล่มเสี่ยงเพื่อไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน เฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19)  จำนวนทั้งสิ้น 3 แห่ง ได้แก่
 


องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  จำนวน  300  คู่ โดยมีคุณสมนึก ชื่นนิยม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  จำนวน  300  คู่ โดย คุณปริชาติ ดำดี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ  และ 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  จำนวน  144  คู่ โดยมีคุณก๋วน หิรัญรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระแม่กาษา เป็นตัวแทนในการรับมอบ เพื่อกระจายต่อยังผู้ปฏิบัติงานต่อไป