3BB สระแก้ว มอบอุปกรณ์ป้องการติดเชื้อโครงการ 3BB ปันน้ำใจ เราคนไทย ไม่ทิ้งกัน


คุณธวัชชัย  อ่อนหวาน  รักษาการผู้จัดการจังหวัดสระแก้ว  บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB จังหวัดสระแก้ว   เป็นตัวแทนส่งมอบอุปกรณ์สำหรับป้องกันการแพร่เชื้อ  ถุงมือยางและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ  ให้กับคุณไพโรจน์  สร้อยสีหา รองนายก อบต.ท่าเกวียน เป็นผู้รับมอบ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน  เพื่อส่งมอบความห่วงใยให้กับพนักงานเก็บขยะและพนักงานกลุ่มเสี่ยงเพื่อไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน เฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ( Covid19)