3BB น่าน มอบถุงมือยางให้กับเทศบาลเมืองน่าน ในโครงการ 3BB ปันน้ำใจ เราคนไทย ไม่ทิ้งกัน


บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB จังหวัดน่าน มีความห่วงใยในสุขอนามัยของพนักงานที่ปฏิบัติงานเก็บกวาดขยะของเทศบาลเมืองน่านตามโครงการ 3BB เราไม่ทิ้งกัน โดยคุณนุกูลกิจ ชาญพาณิชย์ ผู้จัดการจังหวัดน่าน และพนักงาน เข้ามอบถุงมือยาง ถุงมือผ้าเและเอลกอฮอล์ ให้กับเทศบาลเมืองน่าน เพื่อแจกจ่ายให้พนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้ปฏิบัติหน้าที่ไว้ใช้งานในช่วงที่ยังต้องเฝ้าระวังเกี่ยวกับสถานะการณ์ ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยมีนายกเทศมนตรีเมืองน่าน คุณสุรพลเธียรสูตร เป็นผู้รับมอบ