3BB แม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรม ตู้แม่ฮ่องสอนปันสุข


3BB แม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรม  ตู้แม่ฮ่องสอนปันสุข เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้อง ประชาชน ช่วงสถานการณ์โรคติดต่อ โควิด19 ซึ่งมีหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้าร่วม  เช่นโครงการ ของสำนักงานแรงงานฯ และโครงการ พม. เราไม่ทิ้งกัน ของสำนักงานพัฒนาสังคมฯ โดยร่วมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค  เพื่อมอบให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด 1