3BB เบตง มอบอินทผาลัม และน้ำดื่มในช่วงเดือนรอมฏอน กับด่านตรวจโควิด 19


3BB เบตง จ.ยะลา เข้ามอบอินทผาลัม และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดคัดกรองป้อมจุดตรวจ กม.23  จุดตรวจป้อมบ้านนาข่อย  จุดตรวจป้อม ศอร.เบตง  จุดตรวจป้อม อส.กม.7  จุดตรวจป้อม อส.หน้าอำเภอเบตง  จุดตรวจป้อม กม.27   สายตรวจแม่หวาด อำเภอธารโต   จุดคัดกรองและกักตัว(LQ)  บ่อน้ำร้อนบ้านนากอ  ตำบลอัยเยอร์เวง   ในช่วงเดือนรอมฎอน   23 เมษายน - 23พฤษภาคม 2563  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์วิกฤตโควิค 19  #อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ