3BB นราธิวาส มอบอินทผาลัมและน้ำดื่มให้กับด่านตรวจโควิด 19


3BB นราธิวาส  เข้ามอบอินทผาลัม  น้ำดื่ม และเครื่องอุปโภค บริโภค  ให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ.จุดคัดกรอง จำนวน 4 จุด ได้แก่  จุดคัดกรองด่านโคกสยา  ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส, จุดคัดกรองด่านยานิง ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส, จุดคัดกรองด่านเขาเข็มทอง ต.แว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส และ จุดคัดกรองด่านศุลกากรสุไหงโกลก ต.สุไหงโกลก อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส  ในช่วงเดือนรอมฎอน 23 เมษายน - 23 พฤษภาคม 2563  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์วิกฤตโควิด 19  #หยุดเชื้อเพื่อชาติ