3BB สงขลา มอบน้ำดื่มให้กับจุดคัดกรอง กอ.รมน.ภาค 4


3BB สงขลา มอบน้ำดื่ม ให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จุดคักรองโควิด19 ด่านตรวจ ความมั่นคงที่ 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า หรือ กอ.รมน.ภาค 4 เพื่อร่วมให้กำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน