3BB สุราษฎร์ธานี ร่วมให้กำลังใจ จนท.ปฏิบัติงานทางการแพทย์ รพ.กาญจนดิษฐ์


คุณปณิตา พยาคภิบาล นำทีมพนักงาน 3BB จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ได้เข้ามอบแอลกอฮอล์ และน้ำดื่ม ให้กับโรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์  และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าร่อน  อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เพื่อร่วมให้กำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ที่ปฏิบัติงานในการคัดกรองโควิด 19 ให้กับประชาชนที่เข้ามารับบริการทางการแพทย์