3BB เบตง มอบอินเทอร์เน็ตและ WiFi ฟรีให้กับโรงพยาบาลเบตง จ.ยะลา


3BB เบตง จ.ยะลา สนับสนุนอินเทอร์เน็ตและ WiFi ฟรี ให้กับโรงพยาบาลเบตง จ.ยะลา เพื่อสนับสนุนการทำงานของ แพทย์และพยาบาล รวมทั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับสถานการณ์โควิด 19 กำลังระบาดในขณะนี้ โดยมีผู้รับมอบ คุณอุสมาน มะสาแต หัวหน้างานบริหาร คุณเจะฮารูณ ยีเจะดือราแม หัวหน้างานโครงสร้างพื้นฐานวิศวะกรรมทางการแพทย์ และคุณเอมจ๊าสมีน ดือราเสะ พยาบาลวิชาชีพ โดยการมอบในครั้งนี้ เพื่อให้การทำงานของแพทย์เป็นไปด้วยความรวดเร็วและทันท่วงที