3BB แพร่ สนับสนุนอินเทอร์เน็ตฟรี แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ด่านตรวจและคัดกรองโควิด-19 ของ จ.แพร่


3BB ได้ติดตั้งอินเทอร์เน็ตฟรีให้กับด่านตรวจและคัดกรองฯ หลักจำนวน 3 แห่งของ จ.แพร่ ได้แก่ จุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาด COVID-19 ด่านแม่แขม อำเภอ ลอง, ด่านประตูสู่ล้านนา อำเภอเด่นชัย และด่านร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง เพื่อเป็นการสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควบคุมดูแลตามสถานการณ์การระบาดฯ  3BB ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือให้ประเทศไทยก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้โดยเร็ว และขอส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานในทุกด่านฯ ที่ได้ทุ่มเทและเสียสละแรงกายแรงใจ มา ณ ที่นี้