3BB พิษณุโลก มอบ Face shield ให้กับเจ้าหน้าที่ด่านตรวจ อ.วัดโบสถ์


3BB จังหวัดพิษณุโลก โดย คุณดนุพล จันทร์อรุณ ผู้จัดการเขต, คุณเทิดศักดิ์ ทองชาวนา ผู้จัดการจังหวัดพิษณุโลก ร่วมมอบหน้ากาก Face Shield จำนวน 55 ชิ้น เพื่อสนับสนุนให้เป็นอุปกรณ์ป้องกันสำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ ด่านตรวจ จุดคัดกรองCOVID-19   3 เส้นทางหลักที่เป็นเส้นทางสัญจรระหว่างจังหวัด โดยมอบให้จุดคัดกรองบ้านกร่าง, จุดคัดกรองวังเป็ด และจุดคัดกรองท่างาม อำเภอวัดโบสถ์  จังหวัดพิษณุโลก  โดยมีหัวหน้าชุดของจุดคัดกรองแต่ละแห่งเป็นตัวแทนรับมอบ