3BB พิษณุโลก มอบ Face Shield ให้กับ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จ.พิษณุโลก


3BB จังหวัดพิษณุโลก โดย นายวิชัย ไชยมงคล ผู้อำนวยการภาคเหนือตอนล่าง,นายเทิดศักดิ์ ทองชาวนา ผู้จัดการจังหวัดพิษณุโลก ร่วมมอบหน้ากาก Face Shield ให้กับนายวินัย ทองชุบ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 ซึ่งเป็นทีมลงแอพพลิเคชั่นกักตัวของ 3BB ภาคเหนือตอนล่างซึ่งได้พัฒนาร่วมกับ สคร.2 พิษณุโลก หน่วยงานหน้าด่านของกรมควบคุมโรค เพื่อสู้กับการระบาดของโรคโควิด-19 ให้ปลอดภัยในเขตภาคเหนือตอนล่าง