3BB สระบุรี ติดตั้งอินเทอร์เน็ตฟรี ให้กับ รพ.เสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา3BB ได้ทำการติดตั้งอินเทอร์เน็ต ฟรี ให้กับโรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.เสาไห้ จ.สระบุรี เพื่อเป็นการสนับสนุนการทำงานของแพทย์และพยาบาล ที่ได้รับภารกิจ ดูแลผู้ป่วย โควิด 19 ที่ จะมาพักฟื้นใน จังหวัดสระบุรี