3BB สนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนสามบีบี ให้กับโรงเรียน ตชด.บ้านส้านแดง อ.ควนกาหลง จ.สตูล


คุณยอดชาย อัศวธงชัย กรรมการ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และ Executive Vice President, Head of Operation Group บริษัท ทริปเปิลทีบรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) มอบเงินจำนวน 4,400,000 บาท ให้แก่มูลนิธิ ดร. พิชนี โพธารามิก เพื่อเด็กและคนชรา เพื่อสร้างอาคารเรียนสามบีบี ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านส้านแดง อ.ควนกาหลง จ.สตูล โดยมีคุณรุ่งโรจน์ รักวงษ์ กรรมการมูลนิธิ ดร. พิชนี โพธารามิก เพื่อเด็กและคนชรา เป็นผู้รับมอบ
ทั้งนี้ 3BB ได้สนับสนุนโครงการและกิจกรรมต่างๆเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการสนับสนุนการสร้างอาคารเรียนสามบีบีในครั้งนี้ ทำให้เยาวชนในถิ่นทุรกันดารที่ห่างไกลการคมนาคม ได้มีสภาพแวดล้อมการจัดการเรียนรู้ที่ดี มีความปลอดภัย นับเป็นการช่วยพัฒนาด้านการศึกษาของประเทศได้อีกทางหนึ่ง