กิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือทั้งหมดให้ความสำคัญกับการตอบแทนคืนให้กับสังคมอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทจัสมินฯ ได้ดำเนินธุรกิจภายใต้การยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เคียงคู่ไปกับ การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญของชาติในอนาคต ด้วยการสร้างโอกาสทางการศึกษาผ่านโครงการต่างๆ ที่มีส่วนร่วมผลักดันให้สังคมไทยได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

ด้านการศึกษา
โครงการ “ติดตั้งบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ WiFi เพื่อการศึกษา” เป็นโครงการที่บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ “3BB” ให้การสนับสนุน โรงเรียนทั่วประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งโรงเรียน ครูผู้สอน นักเรียนและชุมชนใกล้เคียงได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้และสืบค้นข้อมูลผ่านโครงข่ายบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตของ 3BB ทำให้มีผลสัมฤทธิ์ที่ดีทางการศึกษา สร้าง ชื่อเสียงแก่ตัวเองและครอบครัว อีกทั้งมีโอกาสพัฒนาความรู้ทัดเทียมกับนักเรียนที่อยู่ในเมืองที่ได้รับโอกาสมากกว่าจนประสบผลสำเร็จทางการศึกษาโครงการ “3BB Building a Future for Youth” เป็นอีกหนึ่งโครงการที่บริษัทจัสมินฯ และ 3BB เปิดโอกาสทางการศึกษาและให้อาชีพแก่เยาวชนไทยที่กำลังศึกษาในระดับอาชีวศึกษา ได้รับโอกาสในการฝึกทักษะการเรียนรู้ และปฏิบัติงานจริงกับพนักงานของบริษัทฯ ผ่านโครงการ ทวิภาคีที่ได้ลงนามความร่วมมือกับสถาบันการอาชีวศึกษาต่างๆ ให้นักศึกษาที่กำลังศึกษาในชั้นปีที่ 3 ได้ฝึกทักษะวิชาชีพ รับประสบการณ์ตรงในงานอาชีพอย่างเหมาะสม และมีรายได้เพื่อแบ่งเบา ภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวได้อีกด้วยหน้าถัดไป >>