บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563


กลุ่มบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563  ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมกว่า 400  คน