บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562


กลุ่มบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562  ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมกว่า 700  คน พร้อมกันนี้ มีการออกบูธประชาสัมพันธ์ของบริษัทในกลุ่มจัสมินฯ เช่น บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)  บริษัท อคิวเมนต์ จำกัด และบริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด