จัสมิน ร่วมใจปลูกป่าชายเลนคืนความสมบูรณ์สู่ธรรมชาติ อ.แกลง จ.ระยอง


เมื่อวันที่ 2-3 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ  สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมโครงการเพื่อสังคม JAS Join hand 2  หรือ JAS ร่วมใจปลูกป่าชายเลน คืนความสมบูรณ์สู่ธรรมชาติ ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน แหล่งรวมชีวิตลุ่มน้ำประแสร์ อ.แกลง จ.ระยอง โดยมีผู้บริหารและพนักงานจากส่วนกลางและต่างจังหวัดในกลุ่มบริษัทกว่า 100 คน เมื่อวันที่ 2-3 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา
โดยได้รับเความร่วมมือจากวิทยากรประจำศูนย์อนุรักษ์ป่าชาย แนะนำถึงวิธีการปลูกต้นโกงกาง รวมทั้งการดูแลรักษาสภาพผืนป่าชายเลนให้คงความสมบูรณ์ พร้อมสาธิตวิธีการปลูก เพื่อให้กล้าไม้ยังคงยืนต้นและเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ต่อไป

หลังจากนั้น ผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกันปลูกต้นโกงกางจำนวนกว่า 1,000 ต้น เพื่อรักษาและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมของป่าชายเลน รวมถึงรักษาการชะล้างของหน้าดิน ทั้งยังเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำของชายทะเลฝั่งอ่าวไทย