บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประะจำปี 2561


บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมกว่า 700  คน พร้อมกันนี้ มีการออกบูธประชาสัมพันธ์ของบริษัทในกลุ่มจัสมินฯ เช่น บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB บริษัท อคิวเมนต์ จำกัด และบริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด