JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนบ้านซะซอม จ.อุบลราชธานี


คุณจริยาภรณ์ ทองมั่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดอาวุโส รวมทั้งพนักงาน กลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ โดยสามบีบี จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมจัดกิจกรรม JAS ส่งเสริมความรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย ด้วยการมอบทุนการศึกษา สนับสนุนทุนอาหารกลางวัน และสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา การประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ อินเทอร์เน็ตกับชีวิตประจำวันของหนู ให้กับโรงเรียนบ้านซะซอม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ในโอกาสนี้ มีคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรม


คุณจริยาภรณ์ ทองมั่ง กล่าวว่า กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท เกิดขึ้นมาตอบแทนสังคมและเพื่อมอบความรู้ รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย ทางบริษัทฯ มอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษา ทุนการประกวดเขียนเรียงความ ทุนสนับสนุนอาหารกลางวันมาให้กับทางโรงเรียนบ้านซะซอม รวมทั้งติดตั้งอินเทอร์เน็ต ในโครงการบรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี ให้กับทางโรงเรียนอีกด้วย


ด้าน ผู้อำนวยการโรงเรียน ผอ.ฤทัยชนก จรูญศรี กล่าวว่า ขอบคุณทางบริษัท รวมทั้งผู้บริหารทุกท่าน ที่เห็นและให้ความสำคัญของเด็กๆ ด้วยการเข้ามามอบทุนการศึกษา ทุนอาหารกลางวัน ให้กับเด็กในเขตชายแดน ที่อยู่ห่างไกล รวมทั้งกิจกรรมที่ทำให้เด็กๆ มีความสุข ทั้งยังติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ทำให้เด็กๆ ได้ีโอกาสเข้าถึง ส่งผลทำให้การเรียนของเด็กๆ ดีขึ้น เด็กๆ ได้ใช้เป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ และครูก็ได้ประโยชน์