รายชื่อผู้บริหารของบริษัท มีดังนี้

1. นายพิชญ์ โพธารามิก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสาวสายใจ คีตสิน กรรมการผู้จัดการใหญ่
3. นางชื่นกมล ตรีสุทธาชีพ Chief Financial Officer ฝ่ายการเงิน
4. นางนิตย์ วิเสสพันธุ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงิน
5. นางสาวศินีนาถ จงภักดิ์ไพศาล    ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี
6. นางอุไรพร เจริญจิตร ผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับและดูแลกฎระเบียบ