การถือหุ้นของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง


การถือหุ้นของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่มีความสัมพันธ์
บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ณ วันที่ 29 มีนาคม 2560 (วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560)
ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว (เฉพาะหุ้นสามัญ) 3,130,392,941.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 6,260,785,882 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท
ชื่อ-สกุล จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ร้อยละ
ของทุนที่ขำระแล้ว
1. นาย ธีรศักดิ์ จีรอัศวพงศ์ 5,585,080 0.09
2. นาย ปลื้มใจ สินอากร 847,058 0.01
3. นาย สุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ (4) 2,864,100 0.05
  - นาย ธรรม์ จิราธิวัฒน์   (บุตร) 750,000 0.01
  - นาย สุทธิเดช จิราธิวัฒน์   (พี่น้อง) 14,100 0.00
  - นาย สุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์   (พี่น้อง) 2,000,000 0.03
  - น.ส. อัจฉรา จิราธิวัฒน์   (พี่น้อง) 100,000 0.00
4. นาย พิชญ์ โพธารามิก 4,295,246,452 68.61
5. นาย สมบุญ พัชรโสภาคย์ (3) 16,889,270 0.27
  - นาย สมบุญ พัชรโสภาคย์   (บุคคล/นิติบุคคลเดียวกัน) 14,789,270 0.24
  - น.ส. ณีรนุช พัชรโสภาคย์   (บุตร) 1,200,000 0.02
  - น.ส. รติพร พัชรโสภาคย์   (บุตร) 900,000 0.01
6. น.ส. สายใจ คีตสิน 1,700,000 0.03
7. นาย โยธิน อนาวิล (1) 400,000 0.01
  - นาง ศรีรัช อนาวิล   (พี่น้อง) 400,000 0.01
    รวมทั้งสิ้น 4,323,531,960 69.06