ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

 

วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (ณ 7 เมษายน 2559)
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น % ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1 นายพิชญ์ โพธารามิก 1,844,046,870 25.850
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 472,841,221 6.628
3 ABN AMRO NOMINEES SINGAPORE PTE LTD 343,533,500 4.816
4 นายจิรสิทธ วุฒิไกร 75,000,000 1.051
5 STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 71,234,890 0.999
6 บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 47,538,300 0.666
7 นางจารุณี ชินวงศ์วรกุล 44,000,000 0.617
8 CHASE NOMINEES LIMITED 43,259,100 0.606
9 นายทิศชวน นานาวราทร 40,000,000 0.561
10 นายวิชิต ชินวงศ์วรกุล 40,000,000 0.561
11 นางราณี เอื้อทวีกุล 39,000,000 0.547
12 NOMURA SINGAPORE LIMITED-CUSTOMER SEGREGATED ACCOUNT 35,926,600 0.504
       
  ยอดรวม 3,096,380,481 43.406