วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ


วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นผู้เริ่มต้น ผู้นำในการให้บริการด้านเทคโนโลยีการสื่อสารแบบครบวงจร ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกรูปแบบ รวมทั้งมุ่งมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม

พันธกิจ (Mission)
1) พัฒนาคุณภาพและความเร็วในการให้บริการ ทุกรูปแบบ รวมทั้งมีการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2) พัฒนาบุคลากร เพื่อให้พนักงานมีศักยภาพในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
3) Synergy ด้านเทคโนโลยี และบุคลากร
4) ยึดมั่นในการรับผิดชอบต่อสังคม

เป้าหมาย (Goal)
เป็นผู้นำในการให้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ทั้งด้านคุณภาพและความเร็ว