สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร


เรียนท่านผู้ถือหุ้น
 

ในรอบปีที่ผ่านมาธุรกิจหลักของบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (JAS) คือ บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง บริษัทได้เพิ่มความเร็วให้สูงขึ้น โดยที่ราคาไม่ได้เปลี่ยนแปลง บริษัทบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง คือบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) (TTTBB) และบริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด (TTTI) สำหรับปี 2559 ลูกค้าที่ใช้บริการมีจำนวนเพิ่มขึ้น 432,394 ราย เมื่อเทียบกับปี 2558 เพิ่มขึ้นร้อยละ 25 และปี 2559 บริษัทฯ ได้เริ่มนำอินเทอร์เน็ตไปยังหมู่บ้านจำนวน 74,965 หมู่บ้านและมีแผนที่จะใช้เส้นใยแก้วนำแสง FTTx ไปยังหมู่บ้านให้มากขึ้น ปัจจุบันหมู่บ้านได้รับการติดตั้ง ไปแล้วประมาณร้อยละ 70 ซึ่งผู้ใช้อินเทอร์เน็ตของบริษัททั้งเด็กนักเรียนและพ่อแม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้เช่นเดียวกับจังหวัดที่พัฒนาแล้ว ความสามารถเข้าถึงลูกค้าเพราะได้มีการแต่งตั้งตัวแทนขาย (Agent) ทุกหมู่บ้าน ถ้าเทียบกับรายได้ปี 2558 ในปี 2559 สูงขึ้นถึงร้อยละ 10

ในโครงการกองทุนโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) บริษัทได้มี การส่งมอบเส้นใยแก้วนำแสงแล้วจำนวน 980,500 คอร์กิโลเมตร ให้กับผู้จัดการกองทุน ผู้ที่ซื้อกองทุนให้ความสนใจกับ JASIF โดยได้อัตรา ผลตอบแทน (Yield) เกินกว่าร้อยละ 9 และ JAS เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 33.33 บริษัททราบว่ากสทช.อาจขยายอายุใบอนุญาตของกองทุนเป็น 15 ปี

คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ขอขอบคุณท่าน ผู้ให้ความไว้วางใจถือหุ้น JAS ทุกท่าน ตลอดจนลูกค้าองค์กรผู้ใช้บริการ บริษัทคู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ สถาบันการเงินที่ให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีตลอดมา


 

พิชญ์ โพธารามิก
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร