สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร


เรียนท่านผู้ถือหุ้น
 

ปี 2558 ถึงแม้ว่าเสถียรภาพโดยรวมของภาวะเศรษฐกิจในประเทศและทั่วโลกจะอยู่ในเกณฑ์ ที่ไม่ดีนัก แต่ก็ไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมแต่อย่างใด เห็นได้จากการที่บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ได้แก่ บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ “3BB” มีอัตราการขยายตัวของฐานลูกค้าที่ใช้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตอย่างต่อ เนื่อง ณ สิ้นปี 2558 จำนวนลูกค้าของบริษัทมีมากกว่า 2 ล้านราย

สำหรับ การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทจัสมินฯ นับว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งจากความมุ่งมั่นดำเนินงานจนสามารถสร้างผลประกอบการที่น่าพอใจ ทำให้มีรายได้จากการขายและบริการในภาพรวมโตขึ้นถึง 14% รวมทั้งการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตจัสมิน (JASIF) ซึ่งประสบความสำเร็จและได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนเป็นอย่างดีตามเป้าหมายที่ ตั้งไว้ นอกจากนั้นกองทุนดังกล่าวยังได้รับรางวัล Achievement Awards ประจำปี 2015 จากนิตยสาร Finance Asia ในฐานะ Best Thailand Deal อีกด้วย  ความสำเร็จต่างๆ เหล่านี้   นับเป็นแรงผลักดันที่จะทำให้บริษัทฯยังคงจะก้าวต่อไปเพื่อพัฒนาในด้านต่างๆ อย่างไม่หยุดยั้ง ด้วยเล็งเห็นโอกาสในการเติบโตของการใช้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตภายใน ประเทศ  ทั้งนี้จากรายงาน  MIS (Measuring the Information Society) ของ สหภาพโทรคมนาคมนานาชาติหรือ ITU พบว่า ในปี 2557 สัดส่วนการใช้บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตต่อครัวเรือนในประเทศไทยมีเพียงร้อยละ 25   ซึ่งนับว่าเป็นสัดส่วนที่ไม่สูงมากนัก เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ที่มีสัดส่วนการใช้บริการมากกว่าร้อยละ 50  ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีแผนที่จะเร่งดำเนินการขยายการติดตั้งและเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดเพื่อให้ บริการครอบคลุมพื้นที่ได้มากที่สุดทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑลและพื้นที่ในต่างจังหวัด ทุกตำบลทั่วทั้งประเทศ ซึ่งนอกจากการให้บริการด้วยเทคโนโลยี ADSL แล้ว ยังได้นำบริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตระบบใหม่ผ่านโครงข่ายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) ด้วยเทคโนโลยี FTTx มาให้บริการในจังหวัดหลัก จังหวัดรองครบทั่วประเทศแล้ว ซึ่งจะทำให้บริษัทมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่งและมั่นคงยิ่งขึ้น

ส่วน เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมหรือ “CSR” นั้น ในฐานะที่กลุ่มบริษัทจัสมินฯ ดำเนินธุรกิจด้านสื่อสารโทรคมนาคม  จึงได้เล็งเห็นปัญหาในการเข้าถึงโลกอินเทอร์เน็ตของเด็กนักเรียนโดยเฉพาะใน ต่างจังหวัดว่ามีน้อยกว่าเด็กในเมืองใหญ่และทั่วโลก  จึงได้ร่วมกับ 3BB ในฐานะที่เป็นผู้บุกเบิกการให้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในต่างจังหวัด เข้ามาเติมเต็มช่องว่างนี้  โดยได้คัดเลือกโรงเรียนระดับประถมศึกษาในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ  ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสนับสนุนบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต 3BB และ WiFi ให้กับโรงเรียนฟรี  ซึ่งกิจกรรมเพื่อสังคมดังกล่าวได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

ท้าย ที่สุดนี้  ในนามของคณะผู้บริหารของกลุ่มบริษัทฯ ผมขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้น บริษัทคู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ สถาบันการเงิน  หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชน รวมถึงลูกค้าผู้ใช้บริการ สำหรับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นที่มีให้กับบริษัทฯด้วยดีตลอดมา และขอขอบคุณพนักงานทุกท่าน ที่ได้อุทิศตน  เสียสละ ทุ่มเท ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติหน้าที่เพื่อความก้าวหน้าของบริษัทฯ ผมเชื่อว่า ด้วยความมุ่งมั่น และการทำงานเป็นทีมที่แข็งแกร่งจะนำมาซึ่งความเติบโตอย่างยั่งยืนของกลุ่ม จัสมินต่อไปในอนาคต


 

พิชญ์ โพธารามิก
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร